Картотека: Последние материалыЦентр «Правова держава»


Унікальність ситуації в українському суспільстві полягає в тому, що право, а точніше – конституція та закони – є єдиним орієнтиром, головною надією для всіх активних громадян та політичних діячів. Звичайно, важко сперечатися з відомою сентенцією про те, що будь-яке право – це на 90% здоровий глузд, і тільки на 10% – юридична техніка. Але проблема українського суспільства в тому, що із загальним здоровим глуздом у нас серйозні проблеми. Отже, співвідношення змінюється на користь саме юридичної техніки. А це означає, що самих лише політологів, які володіють відповідним багажем теоретичних та практичних знань у своїй галузі, недостатньо для пояснення реальної картини одвічної боротьби за владу в Україні.

З іншого боку, юридично вдалий закон (в тому числі конституція як основний закон) не може підмінити собою правову та політичну культуру суспільства, традиції та, знов-таки, здоровий глузд. Стрімка, подекуди хаотична зміна системи влади в Україні після президентських виборів 2004 р. та подальші політичні кризи призвели до ситуації, коли всі сторони політичного конфлікту посилаються на Конституцію України та закони для обґрунтування правомірності власної поведінки та доведення незаконності дій політичних опонентів. Нерідко такі посилання та відповідне тлумачення законодавства були відверто недобросовісними, нерідко – неграмотними. Інколи сторони політичного конфлікту виявлялися неспроможними погодитися між собою навіть з цілком очевидних юристові речей.

Названі дві передумови приводять до думки про бажаність існування в суспільстві певного юридичного голосу, чий авторитет не викликав би сумнівів, а підозри чи звинувачення в ангажованості чи недобросовісності були б наперед невиправданими. Такий голос буде ще сильнішим, якщо належатиме не тільки одному юристу, а певному громадському колективному органу з найкращих вітчизняних правників, чий високий фаховий рівень не повинен ставитися під сумнів.

Така ідея не може вважатися «відкриттям Америки», оскільки вона успішно апробована на міжнародному рівні. З 70-х років ХІХ століття функціонують такі шановані в усьому світі неурядові організації, як Інститут міжнародного права (у Бельгії) та Асоціація міжнародного права (у Великій Британії).

   

Що таке Центр «Правова держава»?

Центр «Правова держава» є неприбутковою місцевою громадською організацією, яку на добровільних засадах на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод створено науковцями та фахівцями в галузі права і інших суміжних наук з метою захисту своїх спільних інтересів та реалізації завдань, окреслених Статутом Центру.

 

Які передумови створення Центру «Правова держава»?
 • недосконалість конституційної реформи є очевидною, тому необхідно перевести процес обговорення шляхів та методів її вдосконалення з політичної у політично-правову площину;
 • маємо визначитися з перспективами розробки нової Конституції, що повинна стати не відображенням амбіцій окремих політиків, а сучасним документом, спрямованим на подальший розвиток України, здатним забезпечити суспільний консенсус;
 • політичні конфлікти варто переносити у правове поле, вирішувати їх у крайньому випадку у судовому порядку, а не силовими методами;
 • конституційні зміни, що вступили в силу 1 січня 2006 року, необхідно наповнити реальним змістом законів та підзаконних актів, що дозволять оптимізувати державне управління;
 • правниче експертне середовище сьогодні вже готове виступати як посередник у діалозі різних політичних сил, стати стабілізуючим чинником у протистоянні Президента та антикризової коаліції;
 • фахівці-юристи повинні створити своєрідну нейтральну смугу, виступити в якості модераторів політичного діалогу, забезпечити фаховість дискусії про владні повноваження та особливості їхнього здійснення після внесення змін до Конституції;
 • будівництво громадянського суспільства необхідно розпочинати зі створення правової держави;
 • професіонали-правники готові докладати зусиль до підвищення фахового рівня законів та підзаконних актів, щоб вони не перетворювались виключно на знаряддя політичної боротьби;
 • «Правова держава» - не політична правнича організація, що має чітку громадянську позицію, яку можна викласти у тезі «Право переможе», та готова стати активною недержавною організацією;
 • «Правова держава» не має політичного забарвлення, її мета – захист прав та інтересів громадян України.


Хто став засновниками Центру «Правова держава»?

Серед засновників Центру – досвідчені юристи, що мають досвід роботи у вищих органах державної влади, Конституційному Суді, Верховному Суді, практичної адвокатської та правозахисної діяльності. Президентом Центру обрано члена-кореспондента Академії правових наук України, завідувача кафедрою міжнародного права Інституту міжнародних відносин, народного депутата третього та четвертого скликань Олександра Задорожнього.

 

На основі чого здійснює свою діяльність Центр «Правова держава»?

Центр у своїй діяльності спирається на принципи вільного волевиявлення, рівноправності членів, самоврядування, верховенства права, законності та гласності, виборності органів, зміни їх складу, публічності та відкритості для суспільства та засобів масової інформації. Центр здійснює співробітництво з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями та науковими установами України, а також з фізичними особами, міжнародними організаціями, установами та органами іноземних держав.

 

Які завдання ставлять перед собою засновники Центру «Правова держава»?

Метою діяльності Центру є захист законних інтересів, прав і свобод своїх членів, шляхом сприяння стратегічному розвитку політико-правової системи України, розбудова громадянського суспільства, правової, демократичної держави, верховенства права. Надзавдання – створення експертного майданчика для обговорення найважливіших політико-правових проблем, актуальних для українського суспільства, вироблення адекватних відповідей на виклики сучасності у галузі права.

 

Хто фінансує Центр «Правова держава»?

Центр «Правова держава» фінансується за рахунок внесків його членів та благодійних пожертв, у найближчій перспективі готовий залучати гранти міжнародних неурядових організацій. Центр принципово та послідовно намагатиметься забезпечити фінансову незалежність та диверсифікувати джерела фінансування своєї діяльності.

 

Якими будуть форми діяльності Центру «Правова держава»?

Основними завданнями та видами діяльності Центру є:

 • сприяння вдосконаленню законодавства України шляхом активної участі у підготовці проектів нормативних актів, сприяння наданню науково-правових висновків, сприянні здійсненню експертиз з усіх галузей права та у сприянні проведенню політологічних і соціологічних досліджень;
 • сприяння створенню наукових, правових, організаційних, економічних умов для розвитку законодавства України, задля проведення в Україні правової реформи і її складових: парламентської, адміністративної, судової та реформи місцевого самоврядування; боротьби з корупцією, адаптації законодавства України до законодавства ЄС та щодо членства в ЄЕП;
 • участь у підготовці проектів нормативних актів, науково-правових висновків, здійсненні експертиз, наданні рекомендацій з усіх галузей права та суміжних з ним наук, а також брати участь у проведенні політологічних та соціологічних досліджень;
 • участь у розробці та поданні на розгляд органів державної влади пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, включаючи всі її складові: парламентську, адміністративну, судову та реформу місцевого самоврядування; захисту конституційних норм, боротьби з корупцією, з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС та щодо членства в ЄЕП;
 • сприяння здійсненню стратегічного прогнозування розвитку законодавства та підготовці проектів планів законодавчих робіт;
 • сприяння залученню громадськості до законотворчості шляхом проведення громадських слухань з окремих суспільно-значущих законодавчих пропозицій, лобіювання розгляду парламентом цих пропозицій;
 • сприяння збиранню, обробці та поширенню інформації, у тому числі науково-теоретичного та прикладного характеру, щодо програм, тенденцій та проблем суспільного розвитку України, зокрема напрямів та перспектив демократизації різних сфер життя;
 • участь у вивченні та аналізі реального стану і тенденцій розвитку суспільної свідомості громадян України, а також у розробці на базі цього рекомендацій державним органам, політичним партіям та громадським організаціям щодо консолідації суспільства, демократизації різних сфер життя;
 • сприяння покращенню стану захисту прав і свобод громадян, підвищення рівня поінформованості громадськості щодо програм, тенденцій, проблем та перспектив суспільно-політичного розвитку, та більш широкого кола пов'язаних з цим питань як теоретичного, так і прикладного характеру;
 • участь у процесі прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і доступу до правосуддя з питань, що стосуються захисту прав і свобод громадян України у сфері свободи слова, вільного вираження своїх поглядів та переконань;
 • сприяння вдосконаленню, підготовці та переподготовці професійної майстерності юристів-науковців через організацію та проведення лекцій, конференцій, семінарів, симпозіумів, стажувань;
 • підвищення рівня правової допомоги, що надається громадянам, підприємствам, установам, організаціям, та іноземним фізичним і юридичним особам;
 • сприяння захисту прав та інтересів фізичних осіб, об'єднань громадян України та іноземців шляхом їх представництва в органах державної влади, місцевого самоврядування України, громадських організаціях України, інших держав, сприяння наданню інформаційної, фінансової, організаційної, юридичної та методичної допомоги;
 • підвищення ролі й авторитету науковців у галузі права в суспільстві і державі;
 • видання бюлетенів, аналітичних збірників, брошур, книг, методичних посібників і науково-практичних коментарів тощо з правових питань;
 • сприяння організації теле- та радіопрограм, Інтернет-сайтів з метою розповсюдження інформації щодо роботи Центру та діяльності його членів, наданню правової допомоги;
 • сприяння налагодженню зв'язків між юристами науковцями, та практиками України та інших держав з метою обміну досвідом у відстоюванні прав та інтересів людини та держави;
 • сприяння розвитку та розширенню культурних зв'язків з урядовими та неурядовими організаціями;
 • сприяння забезпеченню підвищення рівня незалежності суддів, їх захист від будь-якого впливу, включаючи політичний;
 • сприяння здійсненню інвестиційних проектів у сфері правової науки;
 • сприяння підвищенню рівня правової культури суспільства та розвитку правової освіти населення.


 

© «Центр "Правова держава"». При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.